1. RESEVILLKOR

Innan du bekräftar din bokning ber vi dig ta del av våra resevillkor. Där framgår alla viktiga detaljer kring bland annat bokning och avbeställning. Om du har frågor angående resevillkoren eller avbeställningsregler, kontakta gärna oss.  Sport Adventure Travels Uppsala AB samarbetar bara med erfarna och väletablerade researrangörer i Kroatien. Alla våra researrangörer arrangerar paketresor i enlighet med resegarantilagen samt lagen om paketresor. Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan researrangör och resenär vid köp av paketresa eller paketliknande resa. Utöver dessa villkor kan arrangören vid behov även ställa kompletterande villkor.
Sport Adventure Travels Uppsala AB med organisationsnummer 556974-5655 har ställt resegarantin hos Kammarkollegiet för att skydda sina resenärer.

1.1. Allmänt om paketresor och paketliknande resor

1.1. Paketresa eller paketliknande resa är ett arrangemang som består av transport och inkvartering eller någon av dessa tjänster i kombination med någon form av aktivitet som utgör en större del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller innehåller övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

2. AVTALET

2.2. Avtalet

2.1.1. Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

2.1.2. Anmälningsavgift motsvarar 30 % av resans kostnad/person.

2.1.3. Betalar inte resenären i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 4.

2.1.4. Arrangören ingår avtal med huvudresenären, dvs. den som bokar resan för sig själv och ev. medresenärer. Ändringar samt eventuella avbokningar måste göras via huvudresenären. Återbetalning vid avbokning sker till huvudresenären.

2.1.5 . Muntliga beställningar ska vara skriftligen bekräftade.

2.1.6. Önskemål garanteras inte.

2.2. Resenärens skyldigheter enligt avtalet

2.2.1. Resenären ansvarar för att ha ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande.

2.2.2. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, aktiviteter, transporter etc.

2.2.3. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ordna hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

2.2.4. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

2.2.5. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

2.2.6. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

2.2.7. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

2.2.8. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

2.3. Avtalade tjänster och pris

2.3.1. Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i avtalet endast om den/det sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

2.3.2. Uppgifter på hemsidan och i broschyrer ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

2.3.3. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften motsvarar 30 % av resans totala kostnad. Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas senast 30 dagar innan avresan.

2.3.4. Vid beställning av resa mindre än 30 dagar före avresa förfaller hela resans belopp till betalning omedelbart efter bekräftelse av beställningen. Om restbeloppet inte är oss tillhanda 30 dagar före avresa upphävs avtalet och handpenningen förloras.

2.3.5. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.3.6. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

2.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

2.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangören framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

2.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.

2.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

2.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås.

3. AVTALSÄNDRINGAR

3.1. Prisändringar

3.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på ändringar i transportkostnader, bränslepriser, avgifter för vissa tjänster eller betydliga ändringar i valutakurser som används vid beräkning av priset för paketresan.

3.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet.

3.1.3. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar.

3.2. Avtalsändringar före avresa

3.2.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa.

3.2.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

3.2.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

3.2.1.3. Önskemål garanteras inte.

3.2.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

3.2.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras om detta.

3.2.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

3.2.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

3.2.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är ansvarig, kan den häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som den betalat enligt avtalet, eller delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

3.2.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

3.2.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

3.3. Arrangörens ändringar efter avresa

3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 3.3.1 eller 3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3.4. Överlåtelse av paketresa och paketliknande resa

3.4.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

3.4.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

4. UPPHÖRANDE AV AVTAL

4.1. Resenärens avbeställning av paketresan

4.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

4.1.2. Avbeställningskostnaden är 300 kronor per resenär.

4.1.3. I många fall följer av de villkor som gäller för i paketresan ingående tjänster, t.ex. flyg- och evenemangsbiljetter, hotellogi m.m., att dessa inte går att avbeställa. I sådana fall ska resenären, förutsatt att arrangören innan avtalet ingås informerat honom/ henne om villkoren, betala hela kostnaden för den eller de berörda tjänsterna. För övriga i paketresan ingående tjänster, samt om arrangören inte informerat resenären i enlighet med föregående stycke, gäller bestämmelserna nedan:

  • Vid avbeställning mer än 30 dagar före avresa ska resenären betala anmälningsavgift/person.
  • Vid avbeställning mellan 29 och 8 dagar före avresa ska resenären betala 50 % av resans pris.
  • Sker avbeställningen senare än 7 dagar före avresa ska resenären betala hela resans pris.

4.1.4. Ingen ersättning ges om resenären av något skäl frivilligt avbryter en påbörjad resa. Ingen ersättning ges för boende, transporter, reseutflykter, måltider eller service som inte nyttjas.

4.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

4.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

4.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 4.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

4.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 4.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

4.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 4.2.1 men ändå avbeställer, gäller arrangörens allmänna avbeställningsregler i punkt 4.1.

4.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

4.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de särskilda villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

5. FEL OCH BRISTER

5.1. Reklamation

5.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge denna möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

5.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

5.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

5.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

5.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

5.2. Avhjälpande av fel

5.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

5.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5.3. Tryckfelsreservation

5.3.1. Arrangören reserverar sig för eventuella tryckfel i broschyrer inklusive hemsidan och förbehåller sig rätten att innan avtal träffas med resenären vidta ändringar.

6. BEGRÄNSNINGAR I ARRANGÖRENS ERSÄTTNINGSANSVAR

6.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

6.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

6.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom. Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR rapport) ska upprättas.

6.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

6.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

7. TVISTER

7.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

8. COOKIES & SEKRETESS

En cookie är en liten fil som webbplatsen du besöker sparar i din dator. Nästa gång du besöker samma webbplats vet den att du varit där tidigare. Eftersom cookies är vanliga textfiler så innehåller de inget virus. Denna webbplats (www.sportadventuretravels.se) använder sig av cookies. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats som använder sig av cookies få information om:

  • att webbplatsen innehåller cookies,
  • vad dessa cookies används till, samt
  • hur cookies kan undvikas.

 

Om du inte vill acceptera cookies, kan du ställa in webbläsaren så att du automatiskt nekar cookies eller så att du informeras om att en webbsida använder sig av cookies. Du kan även via din webbläsare radera tidigare lagrade cookies. I webbläsarens hjälpsidor kan du läsa mer om hur du går till väga.
Om du har några frågor om cookies på denna webbplats, är du välkommen att kontakta oss.

Din integritet är av yttersta vikt för oss och vi är fast beslutna att upprätthålla sekretessen för registrerade användare.

Vid bokningstillfället kommer vi att samla in personlig information som är relevant för din resa. Detta inkluderar att ge nödvändig information till flygbolag, researrangörer, hotell eller försäkringsgivare för att uppfylla dina researrangemang. Genom att göra en bokning samtycker du till att Sport Adventure Travels får dela personlig information i syfte att göra och slutföra researrangemang för din räkning.